Баҳорияи шоирони маъруф

БахорБобо  Тоҳири   Урён

                     Баҳор  омад, ба  саҳрову   дару  дашт,

                     Ҷавонй  ҳам  баҳоре  буду  бигзашт.

                     Сари  қабри  ҷавонон  лола  рўяд,

                     Даме, ки  маҳвашон  оянд  ба  гулгашт.                                       

***

Ба  саҳро  бингарам,  саҳрота  винам,

Ба  дарё  бингарам,  дарёта  винам.

Ба  ҳар  ҷо  бингарам:  кўҳу  дару  дашт,

Нишон  аз   қомати   раънота  винам.

                                             ***

                     Зи  бўи  зулфи  ту  мафтунам,  эй  гул,

                     Зи  ранги  рўи  ту  дилхунам,  эй  гул.

                     Мани  ошиқ  зи  ишқат  беқарорам,

                     Ту  чун  Лайливу  ман   Маҷнунам, эй  гул.

***

Сари  кўи  баланд  чандон   нишинам,

Ки  лола  сар  дарора  му  бичинам.

Чу  лола   бевафо  бу,  бевафо  бу,

Нигори  бевафо  му  чу  гузинам.

***

Гулистон  ҷои  ту,  эй  нозанинам,

Му  дар  гулхан  ба  хокистар  нишинам.

Чи   дар  гулшан,  чи  дар  гулхан,  чи  саҳро,

Чу  дида  во  кунам,  ҷуз  ту  набинам.

***

Замони  лолазорон  ҳафтае  бй,

Ки  фасли  навбаҳорон   ҳафтае  бй.

Ғанимат   дун,  висоли  ёри  ҷонй,

Ки  васли   рўи  ёрун  ҳафтае  бй.

 

                                 МАҲАСТИИ   ХУҶАНДЙ

 

То  шохи  рухат  мулки  баҳорй  бигирифт,

Ҳар  як  зи  миёна  пешкорй  бигирифт.

Шуд  ғамза   вазиру  абрўят  ҳоҷиби  хос,

Лаълат   зи  миёна   обдорй   бигирифт.

***

Овозаи  гул  дар  анҷуман  чй  зебост,

Тифл   асту  дарида  пираҳан,  чй  зебост.

Хай  кардаву  сурх   гаштаву  шармзада,

Муште   зар  хўрда  дар  даҳан,  чй  зебост.

***

Дар  Марв  парер  лола  оташ  ангехт,

Дӣ  нилуфар  ба  Балх  дар  об гурехт.

Дар   хоки  Нишопур  гул  имрўз  омад,

Фардо  ба  Ҳарй   бод  суман  хоҳад  рехт.

***

Гул  сохт  зи  шакли  ғунча  пайконе  чанд,

То  ҳамла  барад  ба  ҳусни  бар  ту  дилбанд.

Хуршеди  рухат  чу  теғ  бинмуд  аз  дурр,

Пайкон   сипарй  кард,  сипар  ҳам  афканд.

***

Дар  вақти   баҳор  ҷуз  лаби  ҷўй  маҷўй,

Ҷуз  васфи  рухи  ёри  суманрўй  магўй.

Ҷуз  бодаи  гулранг   ба  шабгир  магир,

Ҷуз  зулфи  бутони  анбаринбўй  мабўй.

 

                                 САЪДИИ    ШЕРОЗЙ

Баромад  боди  субҳу   бўи  Наврўз,

Ба  номи  дўстону  бахти  пирўз.

Муборак  бодат  ин  солу  ҳама  сол

Ҳумоюн  бодат  ин  рўзу  ҳама  рўз.

Чу  оташ   дар  дарахт  афканд  гулнор.

Дигар  манқал   манеҳ,  оташ  маяфрўз.

Чу  наргис  чашми  бахт  аз  хоб  бархост,

Ҳасад, гў,  душманонро  дида  бардўз.

Баҳоре  хуррам  аст,  эй  гул,  куҷой,

Ки  бинй  булбулонро  нолаву  сўз.

Ҷаҳон  бе  мо  басе  будасту  бошад,

Бародар,  ҷуз  накўномй  маяндўз.

Накўй  кун,  ки  давлат  бинй  аз  бахт,

Мабар  фармони  бадгўи  бадомўз…

 

Аз китоби  “Наврӯзи Аҷам”, ки соли 2012 дар таҳияи Ҷамолиддин Сидзода ва марҳум Ҳокими Азиз чоп шудааст.

Таҳияи Зарина Зиёвуддинова,
м
утахассиси  шуъбаи  адабиёти кудакон  ва  наврасон.